top of page

THE DISCARDED

playwright Tianding He, Deniz Khateri, Yuexing Sun, Qingan Zhang
director Tianding He, set/prop Jiaying Zhang,
costume/puppet Emily Hao-yun Hsieh, 
lighting/media Xuewei (Eva) Hu, video Chris Chen,
music Jason Lee, choreography Xiaoyue Zhang
photo Bronwen Sharp
Rattlestick Theatre 2023
Macbeth.jpg
Macbeth.png
Naples_icon.jpg
Naples_icon2.png
DKH_icon.png
BGWU.jpg
BGWU.png
BS_icon.jpg
BS_icon.png
DW_icon
discarded_icon.jpg
discarded_icon.png
IB_icon.jpg
IB_icon.png
P_icon.png
H_icon.png
VB_icon.png
AS_icon.png
SDS_icon.png
CCD_icon.png
SA_icon.png
bottom of page